Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 1
Definicje
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub każdy podmiot kupujący w Sklepie,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym, konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
3. Regulamin – niniejszy regulamin
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający pod adresem: materacegrizzly.pl
5. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GRIZZLY” Jacek Kafel NIP: 5471930540 REGON: 241355972
6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Konto – konto które Kupujący zakłada na stronie Sklepu, jeśli chce złożyć Zamówienie.

§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pomocą Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Kupujący może dokonać zakupu produktów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i ogólne warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa
i obowiązki każdej ze stron tj. Kupującego i Sprzedającego.
3. Do korzystania ze Sklepu bądź zakupu w Sklepie wystarczające są poniższe wymagania techniczne:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. dowolna przeglądarka internetowa,
4. posiadanie aktualnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie dokona zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zabrania się podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pomocą Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Główną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Można złożyć zamówienie bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący założy konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na Jego rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie Kupującego przechowywane są jego dane oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz określonego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie określonego checkboxa
w momencie składania zamówienia lub skorzystanie z samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie przyczyni się do usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas działania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji,
a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie określonego checkboxa w momencie składania zamówienia. Kupujący ma prawo zrezygnować w każdej chwili z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie/ oświadczenie do Sprzedawcy.
6. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatne są umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
7. W zapewnienie bezpieczeństwa Kupującemu i wykorzystywaniem danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje niezbędne środki techniczne
i organizacyjne, w szczególności środki które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grizzly.biuro@outlook.com. W przypadku reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszystkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji
i poinformuje Klienta o ich rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia
1. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia winien się
do niego zalogować. Logowanie możliwe jest także w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia
po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów.
W formularzu wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia należy również wybrać sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą.
5. Proces składania zamówienia kończy się kliknięciem w przycisk kończący zamówienie. Kliknięcie w ten przycisk stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące
do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu
w przycisk kończący zamówienie zostanie automatycznie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem zapłaty
za wybrane produkty. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk kończący zamówienie zostanie przekierowany
na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk kończący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Zapłata za zamówienie winna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
7. W formularzu zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych
z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych, które pozwalają Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
8. Kupujący oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność
1. Możliwe do wyboru sposoby dostawy zamówienia określone są w ust. 2 § 5 oraz przedstawione są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu określi inaczej. Sprzedawca ma prawo decydowania o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
1) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
2) za pomocą karty płatniczej:
a) Visa
b) Visa Electron
c) MasterCard
d) MasterCard Electronic
e) Maestro
3) za pośrednictwem platformy płatniczej:
a) Płatności Shoper
b) Przelewy24
3. Dostępne metody płatności za zamówienie określone są na stronie Sklepu oraz przedstawiane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. Faktura zostanie dostarczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Niego zgodnie z wybraną formą dostawy zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego poprzez powierzenia jej przewoźnikowi trudniącemu się przewozem lub dowozem osobistym do Kupującego.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
5. Czas realizacji zamówienia określony jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba
że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
6. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu ich realizacji w odniesieniu do części produktów.
7. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście przez Sprzedającego
2. Do paczkomatów InPost

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta
Zasady odstąpienia od umowy zostały określone w odrębnym pliku ZWROTY
i REKLAMACJE.
§ 8
Reklamacje
Zasady odstąpienia od umowy zostały określone w odrębnym pliku ZWROTY
i REKLAMACJE.
§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały
w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://materace.bielsko.pl/polityka-prywatnosci/
§ 10
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 12

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się
w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
• umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
• prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne
do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane
do momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go
do przetwarzania danych Kupującego;
c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
e) Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
f) W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 1 Regulaminu.
g) W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania, odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie
bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem 07.08.2022